MK | EN | SQ

skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје

ПОКАНА ЗА ТРИЕСЕТ И ТРЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ГРАД СКОПЈЕ

Советот на Град Скопје на 21 мај 2019 година (вторник), со почеток во 12,00 часот ќе ја одржи својата триесет и третата седница.

 

На оваа седница Советот на Град Скопје ќе работи по следниот дневен ред:

 

- Усвојување на записникот од триесет и втората седница на Советот на Град Скопје

1. Извештај за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2019 година, за периодот од 01.01. до 31.03.2019 година;

2. Предлог-Одлука за воспоставување соработка помеѓу Град Скопје и Општина Центар за проектирање, изградба, користење, заштита и одржување на дел  од ул. 11 Октомври (потег од ЈЗУ-Универзитетска клиника по Хируршки болести “Св. Наум Охридски“ до Порта Македонија) и ул. Димитрије Чуповски (потег од Порта Македонија до ТЦ Палома Бјанка);

3. Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Сарај за финансиско учество за целосна реконструкција на Сервисната улица бр.6 Сарај;

4. Предлог-Одлука за определување локации за поставување на урбана опрема- станици за полнење на електромобили;

5. Предлог-Одлука за примање донација на полначи за мобилни телефони;

6. Предлог-Одлука за донесување на Регулациски план на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 за четврт ССИ 07;

7. Предлог-Одлука за донесување на Регулациски план на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 за четврт ЈИ 02;

8. Предлог-Одлука за донесување на Регулациски план на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 за четврт СИ 02;

9. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на субвенции на ЈСП Скопје – Скопје за 2019 година; 

10. Предлог-Одлука за давање согласност на Статутот на ЈП Паркови и зеленило-Скопје;

11. Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот  на ЈП Комунална хигиена-Скопје;

12. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на основни средства-моторни возила и отпаден материјал по пат на јавно усно наддавање;

 

13.Предлог-одлуки за давање согласност на извештаите за работењето на јавните претпријатија чиј основач е Градот Скопје, за 2018 година, и тоа:

 

а). Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работа на ЈП Водовод и канализација-Скопје, за 2018 година;

б). Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работа на ЈСП Скопје - Скопје, за 2018 година;

в). Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работа на ЈП Улици и  патишта - Скопје, за 2018 година;

г). Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работа на ЈП Градски паркинг - Скопје, за 2018 година;

 

14. Предлог-одлуки за давање согласност на тримесечните извештаи на јавните претпријатија чиј основач е Градот Скопје, за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година, и тоа:

 

а). Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за работата на ЈСП Скопје-Скопје за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година;

б). Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП Паркови и зеленило-Скопје за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година;

в). Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП Улици и  патишта -Скопје за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година;

г). Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП Комунална хигиена -Скопје за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година; 

д). Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП Градски паркинг -Скопје за период од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година;

 

15. Предлог-одлуки за изменување и дополнување на статутите на јавните установи, и тоа:

 

а). Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавна установа Градска библиотека “Браќа Миладиновци“ Скопје, Република Северна  Македонија;

б). Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавна установа Музеј на град Скопје-Скопје, Република Северна  Македонија;

в). Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавна установа Детски културен центар ”Карпош”-Скопје, Република Северна  Македонија;

г). Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавна установа Зоолошка градина на Град Скопје – Скопје, Република Северна  Македонија;

д). Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавна установа Младински културен центар-Скопје, Република Северна  Македонија;

ѓ) Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавна установа Културно информативен центар-Скопје, Република Северна  Македонија;

e) Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавна установа Универзална сала-Скопје, Република Северна Македонија;

 

16. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и допополнување на Годишниот план за вработување на ЈП Градски паркинг-Скопје, за 2019 година;

17. Предлог-Одлука за давање согласност на Измените на Годишен план за вработување за 2019 година на ЈУ Градска библиотека Браќа Миладиновци;

18. Предлог-Одлука за давање согласност на Измените на Годишен план за вработување за 2019 година на ЈУ Музеј на Град Скопје;

19. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за измена и дополнување на Ценовникот за оддржување и изградба на магистрални и собирни улици, оддржување на хоризонтална, вертикална и светлосна сигнализација, услуга од возила, градежна механизација и работна рака, оддржување на магистрални и собирни улици во зимски услови на подрачјето на град Скопје и оддржување на коритото на реката Вардар и каналите на територија на град Скопје;

20. Предлог-Одлука за давање согласност на Ценовник за дополнување на Ценовник за саден материјал кој ЈП Паркови и зеленило-Скопје го набавува од Флораком ДООЕЛ Скопје број 03-1530 од 16,08.2017 година;

21. Предлог-Одлука за давање на согласност на Одлука за цена на услуги во ЈУ Зоолошка градина на град Скопје;

22. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на Програмата за дополнителни активности на ЈП Паркови и зеленило, Скопје во делот на одржување на јавни зелени површини на подрачјето на Град Скопје; 

23. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработување на урбанистички планови на Град Скопје во 2019 година;

24. Предлог-Стратегија за соработка на Град Скопје со граѓанските организации, со Акциски план 2019 – 2021 година;

25. Предлог-Одлука за  именување претседател и членови на Управниот одбор на ЈП Лајка- Скопје и

26. Предлог-Одлука за именување претседател и  членови на Одборот за контрола на мaтеријално- финансиското работење на ЈП Лајка-Скопје.

 

Седницата ќе се одржи во големата сала на Советот на Град Скопје, барака 13, бул. Илинден бр. 82.

Назад   

Креиран од UserAA на 15.05.2019
ИНСТИТУЦИИ

 

НАЈАВИ
30.11.2019 ЗАПОЧНА ПОСТАПКАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА НАБАВКА НА ИНВЕРТЕР КЛИМА УРЕДИ
30.11.2019 СУБВЕНЦИИ ЗА НАБАВКА НА ПЕЧКИ НА ПЕЛЕТИ
30.11.2019 ГРАД СКОПЈЕ ПРОДОЛЖУВА СО СУБВЕНЦИОНИРАЊЕТО НА ЧИСТЕЊЕТО НА ОЏАЦИТЕ ВО СКОПЈЕ
ПРОЦЕДУРИ И УСЛУГИ ЗА ЛОКАЛНИ ДАНОЦИ .

Facebook       Twitter        Youtube Channel

 


Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13080393