MK| EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Portali zyrtar i Qytetit te Shkupit
Koha ne Shkup
Parashikime
Telefona tё rёndёsishёm
  POLICIA

192

  BRIGADA E ZJARRFIKËSVE 193
  NDIHMA E PARË 194
  QENDRA RAJONALE PËR BALLAFAQIM ME KRIZA 195
  LAMM - ndihmё nё rrugё 196
  LAMM - qendra informative 9801
  AUTO NDIHMË NË RRUGË 9159
  DOGANA 197
  SHËRBIMI OFIQAR - GUVR  3117 037; 3117 766
  SALLA PËR KUROREZIMË 3118 250
 
PTT SHËRBIME
  ZGJIMI 180
  KOHA E SAKTË 185
  INFORMATE 188
 

TELEGRAME

186
  CENTRALI NDËRKOMBËTAR 182
  CENTRALI NDËRURBAN 901
  PTT SERVISI 3233 300
  PARAQITJE E PTT DEFEKTEVE 177
  EMS - POSTA E SHPEJTË 15000
  DHL - POSTA E SHPEJTË 3121 111
  TNT - EKSPRE POSTA 2468 922; 2469 007
  FEDEKS - POSTA E SHPEJTË 3137 233; 3137 044
  POLICIA USHTARAKE 3227 700; 3220 547
  INSPEKTORIATI REPUBLIKAN I TREGËTISË 975
     
SHËRBIME KOMUNALE
  NGROHTORJA - shёrbimi i kujdestarisё 3076 200
  ELEKTRO SHKUPI - dispeçeri kujdestar 3161 454
     - SHËRBIMI PER PAGESA 3116 099
     - NDRIÇIMI RRUGOR 2622 789
  UJËSJELLËSI DHE KANALIZIMI - dispeçeri kujdestar 3073 010
  HIGJIENA KOMUNALE - dispeçeri kujdestar 3224 961; 3224 963
  OXHAQE - SHËRBIMI PËR RREGULLIMIN E OXHAQEVE  2440 293
  VATRA 2650 230
     
KOMUNIKACIONI
  STACIONI I AUTOBUSAVE NDËRURBAN 2466 313; 2466 011
  KOMUNIKACIONI I MAQEDONISË 2402 388
  STACIONI NEKURUDHOR 3234 255; 3164 255
  AEROPORTI I SHKUPIT 3148 333; 3148 336
  AEROPORTI I OHRIT 046 252 842
  MAT 3292 300; 3292 333
  REZERVIMET NË MAT 3239 175
  AVIOIMPEKS 3112 412
  ADRIA ERVEJS 3117 009
  ERLAJNS KROACIA 3115 858
  ЈАТ 3229 078
  AUSTRIJËN ERLAJNS 3216 120
  LUFTHANZA 3216 120
  MALEV 3111 214
     
OBJEKTET SHËNDETËSORE
  SPITALI KLINIK 3147 147
  SPITALI I QYTETIT 3235 000
  SPITALI USHTARAK 3283 000
  SPITALI I FËMIJËVE - KOZLE 3085 761
  NEUROMEDIKA 3130 000
  KLINIKA PËR ORTOPEDI "MAJÇIN DOM" 3147 004; 2462 636
 

QENDRA KLINIKE STOMATOLOGJIKE

3299 000
  GJINEKOLOGJIA - KLINIKA AKUSHERIKE  3147 147
  GJINEKOLOGJIA DHE AKUSHERIA - ÇAIR 2611 033
  OSHP "SISTINA MEDIKAL" 3073 335
     
SPITALET VETERINARE
  SPITALI VETERINAR 3120 129; 3115 756
  NEUROMEDIKA - STACIONI VETERINAR 3231 000
  “PET - VET“ - AMBULANCË PËR KAFSHËT E VOGLA 3178 656
     
VIZITË SHTËPIAKE DHE PATRONIMI
  QENDRA 3134 661
  KARPOSH 3061 258
  KISELLA VODA 2469 590
  GAZI BABA 2622 331
  ÇAIR 2622 331
  NEUROMEDIKA - mjeku kujdestar 070 563 594
     
POLIKLINKAT KUJDESTARE
  BUKURESHT 3064 088
  IDADIJA 3113 033
  GJORGJE PETROV 2031 022
  JANE SANDANSKI 2463 277
  DRAÇEVË 2795 112
  ÇAIR 2611 506
  SHUTO ORIZARE 2651 696
  ÇENTO 2522 351
  BIT PAZARI 3134 534
  NEUROMEDIKA 3133 313
     
BARNATORE KUJDESTAT
  BARNATORJA E QYETIT “8 SHTATORI“ 3130 333
     - rezervime pёr barrёra 3299 070
  ZEGIN (TPM - bodrum) 3117 614
  REPLEK - barnatorja no.4 (afёr Odёs ekonomike) 3130 170
     
KËSHILLMORE DHE STREHIMORE
  SOS - PËR NDIHMË NGA DROGAT 0800 11 444; 3128 067
  SOS - INFORMIM, PREVENTIVË DHE KËSHILLA PËR NIV/SIDËN 3176 950
  “DOVERBA“ - Këshillmore për problemet me drogë 3067 713
  SOS - GJENDJE E KRIZAVE PËR FËMIJË DHE TË RINJË 0800 12 222; 3136 400
  SOS - PËR GRA DHE FËMIJË VIKTIMA TË DHUNËS 9700
  “SHELTER-QENDRA“ - Strehimore për gra dhe fëmijë viktima të dhunës 070 505 931; 070 520 639
  “SHPRESA“ - Qendra e krizave për viktimat e dhunës 3175 516; 3173 424
  SOS - INFORMATA SHE PREVENTIVË PËR TREGTI ME NJERËZ 0800 11 111; 3173 424
  “SMA“ - Shokata për mbrojtje të kafsëhve 3297 234
  DISPANSERIA - MIRKOVCI 2666 392
Paralajmërime

| Најава
Administrata |  Kontakt |  Pyetje |  Panorama
Vizitorë: 1194754