MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Данок на промет

 

Сектор:
Одделение:

за финансиски прашања
за утврдување и наплата на данок на промет на недвижности и данок на наследство и подарок

Одговорно лице: 

 Ана Лакордова

Телефон:

3297 280 и 3297 275

е - мail:

Ana.Lakordova@skopje.gov.mk 

Работно време:   

07:30 до 16:30 часот                             

Работно време на шалтерите во барака 16

07:30 до 19:30 часот секој работен ден и секоја прва сабота во месецот од 08:00 до 16:00 часот

 

Законски основ:

 

 

Потребни документи за данок на промет на недвижности:

•  Даночна пријава за данок на промет на недвижности

•  Уплата на административна такса: 1) на лице место преку пос терминал или 2) со приложување оригинален заверен образец ПП 50 (линк)

• Договор за купопродажба/договор за размена/договор за доживотна издршка(вклучувајќи смртовница или правосилно решение за запрена оставинска постапка)/правосилна судска одлука/друг правен основ за стекнување на недвижен имот

•  Нов имотен лист

• Одобрение за градење/извештај за извршен технички преглед(доколку се докажува прв промет на недвижности)

• ДДВ фактура(по потреба доколку во цената е пресметан ДДВ и доколку се докажува прв промет на недвижности)

•  Тековна состојба

•  Потврда од Централен Регистар на РМ за отворена стечајна/ликвидациона постапка (за правни лица)

•  Полномошно

 

* При поднесување на документацијата, задолжително се внесува контакт телефон, поради доставување на известување за статусот на предметот преку СМС.

 


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13221254