MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Мандат 2017-2021

______________________________________________________________________________

 

СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ

 
Советот на Град Скопје го сочинуваат 45 члена коишто се избираат во општи, непосредни, слободни и демократски избори.
Членовите на Советот се избираат со мандат со времетраење од четири години, тие ги претставуваат граѓаните и во Советот одлучуваат по сопствени убедувања.
Членот на Советот не може да се отповика.
 
НАДЛЕЖНОСТИ
 • Го донесува Статутот на Град Скопје и други законски прописи;
 • Го донесува буџетот и годишната сметка на Град Скопје;
 • Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на Град Скопје, во рамките утврдени со закон;
 • Основа јавни служби во рамките на надлежностите на Градот како и врши надзор над нивната работа;
 • Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;  
 • Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, чиишто основач е Град Скопје;
 • Ги усвојува извештаите за извршување на буџет и годишната сметка на Град Скопје;
 • Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со законот;
 • Ги усвојува извештаите за работа како и годишните сметки на јавните служби, чишто основач е Град Скопје;  
 • Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на Град Скопје;
 • Одлучува за начинот на вршење на финансиската контрола на буџетот на Град Скопје, во согласност со законот;
 • Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на Град Скопје, кој го доставува до министерот за внатрешни работи и до народниот правобранител;  
 • Може да даде препораки на раководното лице во подрачната единица при Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во собраќајот;
 • Врши и други работи утврдени со закон. 

 

 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ГРАД СКОПЈЕ

 

Проф. д-р Љубица Јанчева

Проф. д-р Љубица Јанчева е родена на 26 јануари 1969 година во Струмица, каде што го завршува основното и средното образование. Додипломските и последипломските студии ги завршува на Филозофскиот факултет - Институт за историја при Универзитетот       „Св. Кирил и Методиј“- Скопје. Во 2006 година, во ЈНУ Институт за национална историја Скопје, ја одбранува докторската дисертација и се стекнува со титулата доктор по историски науки. Во 2013 година, избрана е во звањето редовен професор, на Институтот за национална историја.

Во периодот 2009 - 2013 година, член е на ИО СДСМ Аеродром. Во 2013 година, избрана е за координатор на ’Форумот на жени’ на СДСМ на Град Скопје и за координатор на советничката група на СДСМ и коалицијата, во Советот на општина Аеродром.

На локалните избори во 2017 година, избрана е за член на Советот на Град Скопје, од листата на СДСМ и коалицијата, а по верификацијата на мандатот, избрана е и за Претседател на Советот на Град Скопје.

Проф. д-р Љубица Јанчева е сопруга и мајка на едно дете.

 

 

 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

СДСМ и коалицијата

  
Име и Презимеe-mail
1. Биљана Секуловска Габер                            Biljana.Sekulovska.Gaber@skopje.gov.mk
2. Љубица ЈанчеваLjubica.Jancheva@skopje.gov.mk
3. Васко ЛазаревскиVasko.Lazarevski@skopje.gov.mk
4. Бесим ЉиманиBesim.Ljimani@skopje.gov.mk
5. Игор ВељаноскиIgor.Veljanoski@skopje.gov.mk
6. Анжелика АпчевскаAnzhelika.Apchevska@skopje.gov.mk
7. Менка Гугулевска Menka.Gugulevska@skopje.gov.mk
8. Петар ШапеPetar.Shape@skopje.gov.mk
9. Бојан ИвановиќBojan.Ivanovikj@skopje.gov.mk
10. Христа НајдановHrista.Najdanov@skopje.gov.mk
11. Славче Јовановски

Slavche.Jovanovski@skopje.gov.mk

12. Соња ГлинџарскаSonja.Glindzarska@skopje.gov.mk
13. Драги ДавчевскиDragi.Davchevski@skopje.gov.mk
14. Агон СаитиAgon.Saiti@skopje.gov.mk
15. Михаела ИвановаMihaela.Ivanova@skopje.gov.mk
16. Бранко ГеоргиевскиBranko.Georgievski@skopje.gov.mk
17. Константин КратовалиевKonstantin.Kratovaliev@skopje.gov.mk
18. Арзу КамберArzu.Kamber@skopje.gov.mk
19. Верица ФилиповскаVerica.Filipovska@skopje.gov.mk
20. Aлександра ЈованоскаAleksandra.Jovanoska@skopje.gov.mk
21. Ќамуран РеунаертKjamuran.Reunaert@skopje.gov.mk


 

ВМРО ДПМНЕ и коалицијата

  
Име и Презимеe-mail
1. Ирена Мишева                                             Irena.Misheva@skopje.gov.mk
2. Мухамед Амети Muhamed.Ameti@skopje.gov.mk
3. Михајло МаневскиMihajlo.Manevski@skopje.gov.mk
4. Јован Лазарев Jovan.Lazarev@skopje.gov.mk
5. Светлана Колариќ Svetlana.Kolarikj@skopje.gov.mk
6. Анета Стојановска СтефановаAneta.Stojanovska.Stefanova@skopje.gov.mk
7. Александар ТрајановскиAleksandar.Trajanovski@skopje.gov.mk
8. Јелена ЖугиќJelena.Zhugikj@skopje.gov.mk
9. Саит АлеивиSait.Aleivi@skopje.gov.mk
10. Владо ПоповскиVlado.Popovski@skopje.gov.mk
11. Ирена Попова

Irena.Popova@skopje.gov.mk

12. Али Берат Ali.Berat@skopje.gov.mk
13. Василка КитановиќVasilka.Kitanovikj@skopje.gov.mk
14. Ерџан СелимиErdzan.Selimi@skopje.gov.mk
15. Мирдита СалиуMirdita.Saliu@skopje.gov.mk
16. Лука КржалоскиLuka.Krzhaloski@skopje.gov.mk
17. Луке ГалескиLuke.Galeski@skopje.gov.mk
                       ДУИ

  
Име и Презимеe-mail
1. Бесник Ајет                                                  Besnik.Ajet@skopje.gov.mk
2. Енвер Малиќи Enver.Malikji@skopje.gov.mk
3. Халиде ПалошиHalide.Paloshi@skopje.gov.mk


 

 

БЕСА    

  
Име и Презимеe-mail
1. Садат Рамадани                                            Sadat.Ramadani@skopje.gov.mk
2. Ибуш Јусуфи Ibush.Jusufi@skopje.gov.mk

 

 

Алијанса на Албанците

             Име и Презиме                                                e-mail

 1. Фадиљ Ника                                        Nika.Fadilj@skopje.gov.mk

 

Левица

              Име и Презиме                                               e-mail

 1. Драгана Велковска                             Dragana.Velkovska@skopje.gov.mk

 

 

ПАРТИИ ЗАСТАПЕНИ ВО СОВЕТОТ НА ГРАД СКОПЈЕ

 

 • Социјалдемократски сојуз на Македонија и Коалиција „Сојуз за иднината“
 • ВМРО - Демократска партија за македонско национално единство и Kоалиција „За подобра Македонија“
 • Демократска унија за интеграција - ДУИ
 • Движење БЕСА
 • Алијанса на Албанците
 • Левица| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 13103761