MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Квалитет на воздух
РЕДОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ГРАД СКОПЈЕ  
„СКОПЈЕ ДИШЕ“
 
На веб-страницата на Град Скопје, www.skopje.gov.mk, граѓаните можат да се информираат за состојбата на воздухот што го дишат. Проектот под наслов „ СКОПЈЕ ДИШЕ“ започна со поставување на првата станица за следење на квалитетот на воздухот со дисплеј за презентација на податоците на улица Македонија во почетокот на Фебруари 2011 година. Градот Скопје предвидува проширување на проектот со поставување на нови мерни уреди за следење и прикажување на квалитетот на воздухот и во останатите општини.

Мониторинг станицата врши мерење на параметрите: сулфур диоксид, азотни оксиди, јаглерод моноксид и суспендирани честички со големина до 10 микро метри.

Мерењата се во согласност со „Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентен воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели“, објавена во службен весник број 50/2005 која стапи на сила од 01.01.2007 год и Уредбата за гранични вредности на загадувачките супстанции одредени за 2011 година.

Индексот за квалитет на воздух и препораките за граѓаните се одредуваат согласно на Европските и Американските практики за информирање према табелата дадена подолу:

PM10  (μg/m3)

24час. просек

CO (mg/m3)

8час. просек

SO2 (μg/m3)

1час. просек

NO2 (μg/m3)

1час. просек

AQI

Информација за граганите

0 - 50

0.0 - 10.0

0.0 - 350

0.0-200

0 - 50

Добар

Нема

51 - 150

10.01 – 20.00

351 - 1500

201-400

51 - 100

Умерен

Премногу осетливите лица треба да го намалат изложувањето и престојот надвор

151 - 250

20.01 –30.00

1501-2500

401-800

101 - 150

Нездрав за осетливи групи граѓани

Деца и возрасни, како и лица со белодробни заболувања и астматичари, треба да го намалат изложувањето и престојот надвор

251 - 350

30.01 –45.00

2501 - 3500

801-1200

151 - 200

Нездрав

Деца и возрасни, како и лица со белодробни заболувања и астматичари,треба да го избегнат изложувањето и престојот надвор. Сите останати, а особено деца, треба да го намалат подолгото изложувањето и престојот надвор.

351 - 450

45.01 – 70.00

3501 - 6500

1201- 2400

201 - 300

Многу нездрав

Деца и возрасни, како и лица со белодробни заболувања и астматичари, да не излегуваат надвор. Сите останати, особено деца, треба да го избегнуваат изложувањето и престојот надвор.

420 - 500

70.01 – 100.00

6501 - 8500

2401 - 3200

301 - 400

Опасно

Сите треба да избегнуваат секаква физичка активност надвор

501 - 600

100.01120

8501- 10000

3201 - 4000

401 - 500

Опасно

Сите треба да избегнуваат секаква физичка активност надвор

Локација на мерната станица за мониторинг на амбиентниот воздух на Град Скопје во О. Центар:

 

Мерни вредности и приказ во живо на параметрите за квалитет на воздух во:

Центар, Ул. Македонија   ( http://www.skopjecentar.ekoinformatika.mk/ )


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 11052930