MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Објави,конкурси,настани...

 

 
   
   
 

КОНКУРС за доделување на награда за најдобра фото-репортажа на тема заштита на озонската обвивка

   
   
 

КОНКУРС за доделување на Наградата „13-ти Ноември“ на Град Скопје, за 2013 година

   
   
 

Б - интегрирана еколошка дозвола - РЖ „Институт“ - Погон за производство на алуминиумски бакарни легури, АД Скопје

   
   
 
   
   
 

ЈАВЕН ПОВИК за бизнис инкубатори и центри за развој на иновации

   
 

Пренос на дозвола за усогласување со оперативен план на ОМЈА „Минерали“ ДООЕЛ - Скопје

   
   
 
   
   
 
   
   
 

БАРАЊЕ за добивање дозвола за усогласување со оперативен план - ТДППИ „Вардарградба“ ДОО - Скопје

   
   
 

Програма за култура за 2013

   
   
 
   
   
 

Јавен повик од областа на образованието 2013

   
   
 

Јавен повик за повластено користење на Јавниот Градски Превоз

   
   
 

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на барања за користење на средства од Буџетот на Град Скопје за 2013 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија на граѓани и фондации

   
   
 
   
   
 
 
   
 

КОНКУРС за избор на најдобра фотографија со мотиви од Скопје

   
   
 

Б - интегрирана еколошка дозвола - „Раде Кончар“ - Сервис и поправка на електрични производи, ДОО Скопје

   
   
 

НАЦРТ ДОЗВОЛА за усогласување со оперативен план за ДПГПУ „БЕРОВИЌ БЕТОН“ ДОО - Скопје

   
   
 

БАРАЊЕ за добивање дозвола за усогласување со оперативен план - ДТГМ „Мега“ Зоран ДООЕЛ - Скопје

   
   
 

НАЦРТ Б интегрирана еколошка ДОЗВОЛА - „Раде Кончар“ - сервис и поправка на електрични производи ДОО Скопје

   
   
 
   
   
 

Јавен оглас за доделување на локации за поставување на рекламни паноа на подрачјето на Град Скопје, по пат на усно јавно наддавање - лицитација

   
   
 

НАЦРТ ДОЗВОЛА за усогласување со оперативен план за ДПТУ „МАК-БЕТ“ ДОО - Скопје

   
 
 
 
   
 

БАРАЊЕ за добивање дозвола за усогласување со оперативен план ДПГПУ Беровиќ Бетон ДОО Скопје  

   
   
 

СТУДИЈА за оцена на влијанието врз животната средина на проектот „Изградба на постројка за согорување на опасен отпад во склоп на депонијата Дрисла во с.Батинци, Општина Студеничани“

   
   
 

ДОЗВОЛА за усогласување со оперативен план за АН-КИ инжинеринг  ДОО Скопје

ОГЛАС за издавање на Б Дозвола

   
   
   
 
 
 
   
   
 

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на право и издавање на одобрение за постаување на урбана опрема за вршење на угостителска дејност на кејот на реката Вардар

   
   
 

НАЦРТ Дозвола за усогласување со оперативен план - ДГ „Бетон“ АД Скопје РЕ Бетонка Скопје

   
   
 

ИЗВЕШТАЈ за стратегиска оцена на животната средина - изградба на бензиска пумпа - општина Шуто Оризари

Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензиска пумпна станица - општина Шуто Оризари

   
   
 

НАЦРТ Дозвола за усогласување со оперативен план - РЖ „Институт“ -А.Д. Скопје Завод за железо - Одделение за производство на индустриска вар

   
   
 

НАЦРТ Дозвола за усогласување со оперативен план - РЖ „Институт“ -А.Д. Скопје

   
   
 

Дозвола за усогласување со оперативен план МИС „Глобус“ - Скопје

   
   
 

Оглас за продажба на простор со комерцијална намена во рамките на катни гаражи, по пат на усно јавно наддавање ВТОРА ПРОДАЖБА

   
   
 

ОДЛУКА за стратегиска оцена за Генерален урбанистички план на град Скопје

 

ФОРМУЛАР за потребата од спроведување на стратегиска оцена за Генерален урбанистички план на град Скопје

   
   
 

- Издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативен план РЖ „Институт“ АД Скопје

 

- Дополнување на барањето за дозвола за усогласување со оперативен план - РЖ „Институт“ АД Скопје 

 

- Барање за добивање дозвола за усогласување со оперативен план РЖ „Институт“ АД Скопје

   
   
 

Дозвола за усогласување со оперативен план

 

Издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативен план

   
   
 

Акциски план за енергетски одржлив развој на Град Скопје за периодот 2011/2020

   
   
 

Локален акционен план за Животна средината ЛЕАП 2

   
   

На чекор од тебе - Градска плажа

   
   

Возете велосипед!

   
   
   

| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 11052932