MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза  |  Полен
Сектор за заштита на животната средина и природата
 
 
Сектор: Заштита на животната средина и природата
 
I. СТРУКТУРА
II. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 14 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Секторот за заштита на животната средина и природата:
 • ги врши работите поврзани со заштитата, преземањето мерки и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење на подрачјето на Градот Скопје;
 • ја координира својата работа со другите сектори во рамки на градската администрација и врши и други работи што ќе му бидат доверени.
III. КОНТАКТ
Раководител на Секторот за заштита на
животната средина и природата:
Цветанка Икономова - Мартиновска
Телефон:
3297  301
е-мail:
Работно време:
08.30-16.30 часот

 

Помошник - Раководител на водител на Секторот
за заштита на животната средина и природата:
Љиљана Ончевска - Наџинска
Телефон:
3297  302
е-мail:
Liljana.Oncevska@skopje.gov.mk                   
Работно време:
08.30-16.30 часот

 

IV. СЕРВИСИ

 • ИСКЗ - Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

  • Издавање Б - интегрирани еколошки дозволи
  • Усогласување со Оперативен план
 • Елаборати за заштита на животната средина
  • Издавање на решенија за прифаќање на елаборати за заштита на животната средина
 
 
Квалитет на амбиентниот воздух, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење
 
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 14 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за квалитетот на амбиентниот воздух, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење:
 • ја подготвува предлог програмата за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух и ја организира постапката за учество на заинтересираните субјекти во подготовката и усвојувањето на програмата;
 • го подготвува предлог акциониот план за зоните и агломерациите кадешто има реален ризик од надминување на пропишаните гранични вредности за квалитет или често има појава на надминување на прагот на алармирање за определена загадувачка супстанција;
 • ги подготвува годишниот извештај за спроведување на програмата и извештајот за спроведување на акциониот план, што се доставуваат до надлежното министерство;
 • се грижи за објавување на програмите и акционите планови;
 • предлага преземање на други мерки за управување со квалитетот на амбиентниот воздух и мерки и активности за подобрување на општата состојба на подрачјето на Градот Скопје;
 • предлага мерки за заштита од бучава и нејонизирачко зрачење на подрачјето на Градот Скопје;
 • изготвува и предлози на други прописи и акти од надлежност на Советот и градоначалникот на Град Скопје што се во негова надлежност;
 • во соработка со надлежниот сектор во рамки на градската администрација, иницира проекти што ќе се предложат за поддршка од меѓународни, странски и домашни донатори и субјекти и го организира учеството на Градот Скопје на конкурси за проекти на домашни и странски субјекти во областа од надлежност на одделението;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.
II. КОНТАКТ
Помошник - Раководител на водител на Секторот
за заштита на животната средина и природата:
Лилјана Ончевска-Наџинска
Телефон:
3297 302
е-мail:
Liljana.Oncevska@skopje.gov.mk                    
Работно време:
08.30-16.30 часот

Горе

 
 
Заштита и спречување од загадување на водата, земјиштето и заштита на природата
 
I. НАДЛЕЖНОСТИ
Согласно Член 14 од Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 12/2005) Одделението за заштита и спречување од загадување на водата, земјиштето и заштита на природата:
 • предлага мерки за мониторинг на квалитетот на водата за пиење, како и за  спречување на загадувањето на водата за пиење;
 • предлага мерки за одржливо користење на изворите на вода за пиење, намалување и отстранување на ризикот за нивно загадување и преземање на соодветни превентивни мерки во согласност со закон;
 • ги подготвува предлозите за прогласување на заштитено подрачје;
 • ги подготвува предлозите на планови за управување со заштитено подрачје;
 • стручно ги обработува и дава мислење во постапката на подготовка на развојните стратешки, плански и програмски документи што ги донесува Советот на Градот Скопје, кои би можеле да имаат значителни ефекти врз природата;
 • ги подготвува со закон дефинираните категории податоци заради заштита на природата што мора да се содржат во документите за уредување и користење на просторот;
 • во соработка со надлежниот сектор во рамки на градската администрација, иницира проекти што ќе се предложат за поддршка од меѓународни, странски и домашни донатори и субјекти и го организира учеството на Градот Скопје на конкурси за проекти на домашни и странски субјекти во областа од надлежност на одделението;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.
II. КОНТАКТ
Раководител наОдделението за заштита 
и спречување од загадување на водата,
земјиштето и заштита на природата:
Виолета Дракулевска
Телефон:
3297 302
е-мail:
Работно време:
08.30-16.30 часот

Горе

 


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 5960195
ティンバーランド ブーツ ティンバーランド ブーツ カスタム ティンバーランド ブーツ ホワイト ティンバーランド ブーツ メンズ ティンバーランド ブーツ メンズ 6インチ ティンバーランド ブーツ メンズ コーデ ティンバーランド ブーツ メンズ コーディネート ティンバーランド ブーツ メンズ サイズ ティンバーランド ブーツ メンズ 赤 ティンバーランド ブーツ メンズ 黒 ティンバーランド ブーツ メンズ 人気 ティンバーランド ブーツ メンズ 新作 ティンバーランド ブーツ レディース ティンバーランド ブーツ レディース コーディネート ティンバーランド ブーツ 登山 ティンバーランド ブーツ 店舗 ティンバーランドブーツ激安 ティンバーランド ブーツ 激安 ティンバーランド ブーツ 履き方 ティンバーランド ブーツ 通販 ティンバーランド ブーツ 限定 ティンバーランド ブーツ 着こなし ティンバーランド リュック ティンバーランド レディース ティンバーランド レディース アウトレット ティンバーランド レディース コーデ ティンバーランド レディース コーディネート ティンバーランド レディース スニーカー ティンバーランド レディース ヒール ティンバーランド レディース ピンク ティンバーランド レディース ブーツ ティンバーランド レディース ロールトップブーツ ティンバーランド レディース ロングブーツ ティンバーランド レディース 靴 ティンバーランド 白 ティンバーランド 店舗 ティンバーランド 激安 ティンバーランド激安通販 ティンバーランド 時計 ティンバーランド 手入れ ティンバーランド通販 ティンバーランド 通販 ティンバーランド 新作 ティンバーランド靴 ティンバーランド 靴 ティンバーランド 靴 アウトレット ティンバーランド 靴 サイズ ティンバーランド 靴 メンズ ティンバーランド 靴 レディース ティンバーランド 靴 白 ティンバーランド 靴 市原隼人 ティンバーランド 靴 夏 ティンバーランド 靴 折りたたみ Timberland 6インチ Timberland 6インチブーツ Timberland 6インチメンズ Timberland アウトレット Timberland アウトレット アウター Timberland アウトレット レディース Timberland アウトレット 店舗 Timberland カスタム Timberland キッズ Timberland コーディネート Timberland サイズ Timberland サンダル Timberland シューズ Timberland スニーカ Timberland スニーカー Timberland スニーカー ハイカット Timberland スニーカーブーツ Timberland スニーカーメンズ Timberland スニーカー メンズ Timberland スニーカー新作 Timberland デッキシューズ Timberland ファッション Timberland ブーツ Timberland ブーツ 73516 Timberland ブーツ カスタム Timberland ブーツ サイズ Timberland ブーツ ホワイト Timberland ブーツ メンズ Timberland ブーツ メンズ 6インチ Timberland ブーツ メンズ コーデ Timberland ブーツ メンズ コーディネート Timberland ブーツ メンズ サイズ Timberland ブーツ メンズ 赤 Timberland ブーツ メンズ 黒 Timberland ブーツ メンズ 人気 Timberland ブーツ メンズ 新作 Timberland ブーツ レディース Timberland ブーツ ロールトップ Timberland ブーツ 登山 Timberland ブーツ 店舗 Timberland ブーツ 黒 Timberland ブーツ激安 Timberland ブーツ 履き方 Timberland ブーツ 手入れ Timberland ブーツ 価格 Timberland ブーツ 通販 Timberland ブーツ 限定 Timberland ブーツ 着こなし Timberland リュック Timberland レディース ズームコービー8 ズームコービー9 ズームコービー コービー8 バッシュ コービー9 バッシュ ナイキ コービー8 ナイキ コービー9 バッシュ コービー8 バッシュ コービー9 ナイキ コービー ナイキズームコービー8 ナイキズームコービー9 コービー バッシュ ナイキ バッシュ コービー ナイキズームコービー バスケットシューズ コービー コービー バッシュ8 コービー バッシュ9 バッシュ コービー バッシュ ナイキ コービー コービー8システム ナイキ コービー8 システム ナイキ コービー9 システム バスケットボールシューズ コービー バスケットシューズ コービー8 バスケットシューズ コービー9 コービー バッシュ最新 ズームコービー8システム ズームコービー9システム バッシュ ズームコービー8 バッシュ ズームコービー9 zoom kobe 8 zoom kobe 9 コービー 8 コービー 9 ズームコービー7 ナイキズームコービー7 コービー バッシュ ナイキ コービー7 ナイキ コービー バッシュ コービー7 ズームコービー7エリート コービー7 評価 ズームコービー7 性能 エアズームコービー7 zoom kobe 7 ctr360 マエストリ ctr360 マエストリ4 ctr360 マエストリ3 ctr360 マエストリ2 NIKE ctr360 マエストリ ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 7 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 9 マーキュリアル ヴェイパー 7 FG cr7 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 8 マーキュリアル ヴェイパー 9 マーキュリアル ヴェイパー 8 マーキュリアル ヴェイパー 7 サッカー 香川 ナイキ トータル90 トータル90 新作 ナイキ ハイパーヴェノム ファントム
2014/12/11 21:46:13
http://www.kosplei.com Nike Free RunRalph Lauren Poloabercrombie femme