MK | EN | SQ

www.skopje.gov.mk
Официјален портал на Град Скопје
Времето во Скопје
Прогноза
Администрација

Согласно член 6 од Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на администрацијата на Град Скопје, Градската администрација се организира во следните сектори, одделенија и Територијална противпожарна единица на Градот Скопје:

 

 
 
 •  
  • Одделение за буџетска координација;
  • Одделение за буџетска контрола;
  • Одделение за сметководство и плаќања; 
  • Одделение за утврдување и наплата на данок на промет, наследство и подарок; 
  • Одделение за утврдување и наплата на данок на имот;
  • Одделение за утврдување и наплата на даноци, такси и други надоместоци;
  • Одделение за присилна наплата. 
 •  
  • Одделение за норматива;
  • Одделение за правна заштита;
  • Одделение за поддршка на Советот на Град Скопје и Координативното тело на градоначалници. 

 

 •  
  • Одделение за планирање на локалниот економски развој;
  • Одделние за занаетчиство, угостителство и трговија;
  • Одделение за туризам;
  • Одделение за Eнергетика, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.

 

4. Сектор за планирање и уредување на просторот

 •  
  • Одделение за просторно и урбанистичко планирање;
  • Одделение за уредување градежно земјиште
  • Одделение за изградба на инфраструктурни и капитални објекти;
  • Одделение за подготвителни работи, недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности;
  • Одделение за комерцијални (капитални) објекти;
  • Одделение за техничка документација;
  • Одделение за имотно правни работи;
  • Одделение за урбана опрама.  
 •  
  • Одделение за комунални работи од областа на водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води;
  • Одделение за комунални работи од областа на комуналната хигиена и други работи;
  • Одделение за комунални работи од областа на  одржување и користење на паркови и зеленило;
  • Одделение за категоризација, нумерирање и именување на инфраструктурни објекти.
 •  
  • Одделение за планирање и развој на сообраќајот;
  • Одделение за контрола на сообраќајна сигнализација и утврдени режими на сообраќај;
  • Одделение за издавање лиценци и дозволи во областа на сообраќајот.

 7. Сектор јавни дејности

 •  
  • Одделение за спорт;
  • Одделение за култура;
  • Одделение за социјална, детска и здравствена заштита.

8. Сектор за заштита на животната средина и природата

 •  
  • Одделение за квалитетот на амбиентниот воздух, заштита од бучава и нејонизирачко зрачење;
  • Одделение за заштита и спречување од загадување на водата, земјиштето и заштита на природата.
 •  
  • Одделение за меѓународна соработка;
  • Одделение за соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации;
  • Одделение за европска интеграција. 
10. Сектор за информатички технологии и модернизација
 •  
  • Одделение за развој на информациониот систем на Град Скопје;
  • Одделение за географски информационен систем (ГИС);
  • Одделение за информатичко-комуникациската инфраструктура.
 •  
  • Одделение за координација на активностите на градоначалникот;
  • Одделение за односи со јавноста и информации за граѓаните.
 •  
  • Одделение за јавни набавки;
  • Одделение за стручни и стручно-административни работи;
  • Одделение за помошни работи.
 •  
  • Одделение за комунална инспекција;
  • Одделение за комунални редари; 
  • Одделение за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта;
  • Одделение за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси;
  • Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на Градот Скопје.

14. Сектор за внатрешна ревизија

 •  
  • Одделение за внатрешна ревизија на администрацијата на Град Скопје;
  • Одделение за внатрешна ревизија на јавните претпријатија основани од Град Скопје;
  • Одделение за внатрешна ревизија на јавните установи основани од Град Скопје.

15. Сектор за образование

16. Територијална противпожарна единица на Градот Скопје

 •  
  • Центар „Автокоманда“;
  • Потцентар „Ѓорче Петров“;
  • Потцентар „Битпазар“;
  • Потцентар „Тафталиџе“;
  • Потцентар „Драчево“.

 


| Најава
Администрација |  Контакт |  Прашања |  Разгледници
Copyright(C)2009 Град Скопје
Посетители: 8382369